چگونه همکار تان به نزدیک ترین دوستتان تبدیل می شود؟

حداقل هشت ساعت از زندگی روزانه ی خود را با همکار هایتان می گذرانید، هوای همدیگر را دارید و گاهی

Read more

چگونه زبان بدن خود را تقویت کنیم؟

گاهی اوقات آنچه که از حرکات بدن شما دریافت می شود قدرتمند تر از آن چیزی است که می گویید.

Read more

5 دلیل برای آنکه باید زبان بدن را بدانید

زمانی که صحبت از برقراری ارتباط با دیگران به میان می آید، درک و داشتن شناخت متقابل از رفتار های

Read more